Terma perkhidmatan

Last modified: Januari 31, 2019

WHAT’S IN THESE TERMS? APA YANG ADA DALAM TERMA INI?

Terma ini (“Terma”) memberitahu anda peraturan yang mengawal selia penggunaan SalamWeb Browser, perkhidmatan yang menggabungkan pelayar Internet, berita, sembang dan perkhidmatan dalam talian yang lain (“Perkhidmatan”).

 

SIAPA KAMI DAN BAGAIMANA INGIN MENGHUBUNGI KAMI

SalamWeb Browser dikendalikan oleh Salam Web Technologies DMCC (“kami”). Kami adalah sebuah syarikat berhad yang berdaftar di Dubai di bawah nombor syarikat DMCC95177 dan mempunyai pejabat berdaftar kami di Unit No: I5-PF-118, Peruncit Runcit I5, Plot No. JLT-PH1-RET-I5, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, Emiriah Arab Bersatu.

Untuk menghubungi kami, sila e-mel kepada [email protected].

 

PENERIMAAN ANDA TERHADAP TERMA INI

Dengan menggunakan SalamWeb Browser, anda mengesahkan bahawa anda menerima terma dan syarat penggunaan yang terkandung di sini dan Notis Privasi (“Notis Privasi”) dan bahawa anda bersetuju untuk mematuhinya. Terma dan syarat penggunaan dan Notis Privasi secara kolektif dirujuk sebagai “Terma”.

Jika anda tidak bersetuju dengan Terma ini, anda tidak boleh menggunakan SalamWeb Browser.

Terma utama adalah dalam bahasa Inggeris. Sekiranya kami telah menyediakan terjemahan versi bahasa Inggeris bagi Terma ini, anda bersetuju bahawa terjemahan yang disediakan adalah untuk kemudahan anda sahaja dan Terma versi bahasa Inggeris akan mengawal selia hubungan anda dengan kami.

Jika terdapat sebarang percanggahan antara Terma versi bahasa Inggeris dan terjemahannya, maka versi bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Dengan menerima Terma Perkhidmatan ini, anda mengakui bahawa sebarang pencabulan atau pelanggaran Terma Perkhidmatan akan diambil tindakan oleh Undang-undang dan Peraturan Dekri Persekutuan

 

PENGGUNAAN PERISIAN PIHAK KETIGA KAMI

SalamWeb Browser menggunakan perisian pihak ketiga.

Persetujuan anda dengan kami juga akan merangkumi terma perisian pihak ketiga.

 

KAMI MUNGKIN MEMBUAT PERUBAHAN KEPADA TERMA INI

Kami mungkin meminda Terma ini dari semasa ke semasa mengikut budi bicara kami. Sebarang perubahan kepada Terma akan berkuatkuasa apabila Terma yang dipinda atau diubah disiarkan. Setiap kali anda ingin menggunakan SalamWeb Browser, sila semak Terma ini untuk memastikan anda memahami Terma Perkhidmatan yang diguna pakai pada masa itu. Anda bersetuju bahawa penggunaan berterusan anda terhadap SalamWeb Browser setelah perubahan tersebut dibuat akan menjadi penerimaan tanpa syarat anda terhadap Terma yang dipinda atau diubah.

 

KAMI MUNGKIN MEMBUAT PERUBAHAN DAN MENGEMAS KINI SALAMWEB BROWSER

Kami mungkin mengemas kini dan mengubah SalamWeb Browser dari semasa ke semasa untuk memenuhi keperluan pengguna kami. Kami akan berusaha memberi notis yang wajar tentang sebarang perubahan besar.

Perisian yang anda gunakan berhubung dengan SalamWeb Browser boleh memasang kemas kini secara automatik, dari semasa ke semasa. Kemas kini ini direka untuk menambah baik, meningkatkan dan membangunkan SalamWeb Browser lebih jauh dan mungkin memulakan pembetulan pepijat, fungsi yang dipertingkatkan, modul perisian baru dan versi yang benar-benar baharu. Anda bersetuju untuk menerima kemas kini sedemikian (dan membenarkan kami menyampaikannya kepada anda) sebagai sebahagian daripada Terma untuk penggunaan SalamWeb Browser anda.

 

HAD KE ATAS PENGGUNAAN SALAMWEB BROWSER

Anda bersetuju untuk menggunakan SalamWeb Browser hanya untuk tujuan yang dibenarkan oleh Terma dan hanya setakat yang dibenarkan oleh mana-mana undang-undang berkaitan, peraturan, atau amalan yang diterima umum dalam bidang kuasa yang berkenaan. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan terlibat dalam sebarang aktiviti yang boleh mengganggu atau menggugat keupayaan SalamWeb Browser untuk menyediakan Perkhidmatan kepada anda. Tindakan tidak sah sedemikian akan dikenakan tindakan mengikut undang-undang Emiriah Arab Bersatu (UAE).

Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian yang anda alami atau kepada mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pelanggaran kewajipan anda di bawah Terma ini.

 

KAMI MUNGKIN MENGGANTUNG ATAU MENARIK BALIK SALAMWEB BROWSER

SalamWeb Browser disediakan untuk kegunaan anda secara percuma.

Kami tidak menjamin bahawa SalamWeb Browser, atau apa-apa kandungan di dalamnya, akan sentiasa tersedia atau tidak terganggu. Kami mungkin, mengikut budi bicara kami, menggantung atau menarik balik atau menyekat ketersediaan semua atau mana-mana bahagian SalamWeb Browser  atas sebab perniagaan dan operasi. Kami akan cuba memberi anda notis yang wajar tentang sebarang penggantungan atau penarikan balik.

Anda juga bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua orang yang mengakses SalamWeb Browser melalui sambungan internet anda tahu tentang Terma ini dan lain-lain terma dan syarat yang berkaitan, dan mereka mematuhinya.

 

MAKLUMAT PERIBADI DAN PRIVASI

Anda bersetuju data anda digunakan selaras dengan Notis Privasi kami.

 

ANDA HARUS MEMASTIKAN BUTIRAN AKAUN ANDA SENTIASA SELAMAT

Jika anda memilih, atau anda diberikan, nama pengguna, kata laluan atau apa-apa maklumat lain sebagai sebahagian daripada prosedur keselamatan kami, anda mesti memperlakukan maklumat tersebut sebagai sulit. Anda tidak boleh mendedahkannya kepada mana-mana pihak ketiga.

Kami berhak untuk melumpuhkan mana-mana nama pengguna atau kata laluan, sama ada yang dipilih oleh anda atau diperuntukkan oleh kami, pada bila-bila masa, jika menurut pendapat munasabah kami, anda tidak mematuhi mana-mana peruntukan Terma Perkhidmatan ini.

Sesiapa yang memperoleh, tanpa hak yang sah, nombor rahsia, kod, kata laluan atau mana-mana cara lain untuk mempunyai akses kepada teknologi maklumat iaitu laman web, sistem maklumat elektronik, rangkaian komputer atau maklumat elektronik akan dihukum dengan pemenjaraan dan denda tidak kurang daripada dua ratus ribu dirham dan tidak melebihi lima ratus ribu dirham atau salah satu daripada kedua-dua penalti ini menurut Undang-undang UAE.

Jika anda mengetahui atau mengesyaki bahawa orang lain selain anda mengetahui nama pengguna atau kata laluan anda, anda mesti memberitahu kami dengan segera di [email protected].

 

BAGAIMANA ANDA BOLEH MENGGUNAKAN BAHAN DI SALAMWEB BROWSER

Kami merupakan pemilik atau pemegang lesen semua hak harta intelek di SalamWeb Browser, dan pada bahan yang disiarkannya. Hasil kerja tersebut dilindungi oleh undang-undang dan perjanjian hak cipta di seluruh dunia. Semua hak tersebut adalah terpelihara.

Anda boleh mencetak satu salinan, dan boleh memuat turun ekstrak, mana-mana halaman daripada SalamWeb Browser untuk kegunaan peribadi anda dan anda boleh menarik perhatian orang lain dalam organisasi anda ke kandungan yang disiarkan di SalamWeb Browser.

Anda tidak boleh mengubah suai salinan kertas atau digital bahan-bahan yang telah anda cetak atau muat turun dalam apa cara sekalipun, dan anda tidak boleh menggunakan mana-mana ilustrasi, gambar, video atau turutan audio atau apa-apa grafik secara berasingan daripada mana-mana teks yang disertakan.

Status kami (dan mana-mana penyumbang yang dikenalpasti) sebagai pengarang kandungan di SalamWeb Browser haruslah selalu diakui.

Anda tidak boleh menggunakan mana-mana bahagian kandungan pada SalamWeb Browser untuk tujuan komersil tanpa mendapatkan lesen daripada kami atau pemberi lesen kami untuk berbuat demikian.

Jika anda mencetak, menyalin atau memuat turun mana-mana bahagian SalamWeb Browser yang melanggar Terma ini, hak anda untuk menggunakan SalamWeb Browser akan dihentikan serta-merta dan anda mesti, pada pilihan kami, mengembalikan atau memusnahkan apa sahaja salinan bahan yang telah anda buat.

Pemenjaraan untuk tempoh sekurang-kurangnya satu tahun dan denda tidak kurang daripada dua ratus lima puluh ribu dirham dan tidak melebihi satu juta dirham atau salah satu daripada kedua-dua penalti tersebut akan dikenakan kepada sesiapa yang mengambil alih harta, manfaat, tindakan atau tandatangan  peribadi sama ada untuk diri sendiri atau orang lain dan tanpa hak undang-undang, dengan menggunakan kaedah penipuan atau dengan menggunakan nama palsu, atau pernyataan palsu melalui rangkaian komputer, atau sistem maklumat elektronik atau apa sahaja cara teknologi maklumat menurut undang-undang UAE.

 

JANGAN BERGANTUNG KEPADA MAKLUMAT DI LAMAN INI

Kandungan di SalamWeb Browser disediakan untuk maklumat umum sahaja. Ia tidak bertujuan untuk memberi anda apa-apa nasihat berkenaan dengan mana-mana perkara. Anda harusah mendapatkan nasihat profesional atau pakar sebelum mengambil, atau menahan diri daripada, apa-apa tindakan yang berkaitan dengan kandungan di SalamWeb Browser.

Walaupun kami melakukan usaha yang munasabah untuk mengemas kini maklumat tentang SalamWeb Browser, kami tidak membuat pernyataan, waranti atau jaminan, sama ada tersurat atau tersirat, bahawa kandungan di SalamWeb Browser adalah tepat, lengkap atau terkini.

 

KAMI TIDAK BERTANGGUNGJAWAB UNTUK LAMAN WEB PIHAK KETIGA

Di mana SalamWeb Browser mengandungi pautan ke laman web lain dan sumber yang disediakan oleh pihak ketiga, pautan ini disediakan untuk maklumat anda sahaja. Pautan sedemikian tidak boleh ditafsirkan sebagai kelulusan oleh kami bagi laman web yang dipautkan itu atau maklumat yang anda boleh dapatkan daripadanya.

Kami tidak mempunyai kawalan dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan laman atau sumber tersebut.

 

KANDUNGAN DIHASILKAN PENGGUNA TIDAK DILULUSKAN OLEH KAMI

Pelayar SalamWeb mungkin merangkumi maklumat dan bahan yang dimuat naik oleh pengguna SalamWeb Browser, termasuk di bilik sembang atau perkhidmatan lain. Maklumat ini dan bahan-bahan ini mungkin atau mungkin tidak disemak atau disekat oleh SalamWeb Browser. Pandangan yang dinyatakan oleh pengguna lain di SalamWeb Browser tidak semestinya mewakili pandangan atau nilai kami.

Jika anda ingin mengadu tentang maklumat dan bahan yang dimuat naik oleh pengguna lain, sila hubungi kami di [email protected].

Anda mempunyai keupayaan untuk menyekat laman web yang mungkin mengandungi kandungan yang menyinggung, tidak senonoh dan sangat tidak menyenangkan melalui sistem penapisan di SalamWeb Browser.

 

DASAR PENGGUNAAN YANG BOLEH DITERIMA

Apabila anda menggunakan ciri yang membolehkan anda memuat naik kandungan ke SalamWeb Browser, atau ingin berhubung dengan pengguna SalamWeb Browser yang lain, anda mestilah mematuhi dasar penggunaan boleh diterima seperti berikut:

Anda boleh menggunakan SalamWeb Browser hanya untuk tujuan yang sah. Anda tidak boleh menggunakan SalamWeb Browser:

 

Perkhidmatan Interaktif

Kami mungkin dari semasa ke semasa menyediakan perkhidmatan interaktif di SalamWeb Browser, termasuk, tanpa had:

(“perkhidmatan interaktif”).

Kami akan melakukan yang terbaik untuk menilai sebarang kemungkinan risiko bagi pengguna (dan khususnya, untuk kanak-kanak) daripada pihak ketiga apabila mereka menggunakan perkhidmatan interaktif yang disediakan di SalamWeb Browser, dan kami akan memutuskan dalam setiap kes sama ada sesuai untuk menggunakan penyederhanaan terhadap perkhidmatan yang berkaitan (termasuk jenis penyederhanaan yang ingin digunakan) berdasarkan risiko tersebut. Walau bagaimanapun, kami tidak bertanggungjawab untuk mengawasi, memantau atau menyederhanakan apa-apa perkhidmatan interaktif yang kami sediakan di SalamWeb Browser, dan kami dengan jelas mengecualikan liabiliti kami untuk sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul akibat penggunaan mana-mana perkhidmatan interaktif oleh pengguna yang bertentangan dengan standard kandungan kami , sama ada perkhidmatan itu disederhanakan atau tidak.

Penggunaan mana-mana perkhidmatan interaktif kami oleh kanak-kanak bawah umur adalah tertakluk kepada persetujuan ibu bapa atau penjaga mereka. Kami menasihati ibu bapa yang membenarkan anak-anak mereka menggunakan perkhidmatan interaktif bahawa adalah penting untuk mereka berkomunikasi dengan anak-anak mereka tentang keselamatan mereka dalam talian, kerana penyederhanaan bukanlah satu jaminan. Kanak-kanak yang menggunakan mana-mana perkhidmatan interaktif haruslah diberitahu tentang risiko yang berpotensi terhadap mereka.

 

Standard Kandungan

Standard kandungan ini (“Standard Kandungan”) dikenakan kepada mana-mana dan semua bahan yang anda sumbangkan kepada SalamWeb Browser (“Sumbangan”), dan kepada sebarang perkhidmatan interaktif yang berkaitan dengannya.

Standard Kandungan mestilah dipatuhi dari segi niat dan perkataan. Standard ini digunakan untuk setiap bahagian dari mana-mana Sumbangan serta keseluruhannya.

Kami akan menentukan, mengikut budi bicara kami, sama ada Sumbangan melanggar Standard Kandungan atau tidak.

Sumbangan mestilah:

Sumbangan tidak boleh:

Anda memberi jaminan bahawa apa-apa Sumbangan sedemikian adalah mematuhi dasar penggunaan boleh diterima kami, dan anda akan bertanggungjawab terhadap kami dan membayar ganti rugi kepada kami untuk mana-mana pelanggaran jaminan itu. Ini bermakna anda akan bertanggungjawab untuk sebarang kerugian atau kerosakan yang kami alami akibat pelanggaran jaminan anda

Apa-apa kandungan yang anda muat naik ke SalamWeb Browser akan dianggap tidak sulit dan bukan hak milik. Anda mengekalkan semua hak pemilikan anda dalam kandungan anda, tetapi anda dikehendaki memberi kami dan pengguna SalamWeb Browser lain hak tidak eksklusif, serata dunia, bebas royalti untuk menggunakan dan mengedarkan kandungan tersebut tanpa batasan waktu.

Kami juga berhak untuk mendedahkan identiti anda kepada mana-mana pihak ketiga yang menuntut bahawa mana-mana kandungan atau perkhidmatan berkaitan yang disiarkan atau dimuat oleh anda ke SalamWeb Browser merupakan pelanggaran hak harta intelek mereka, atau hak privasi mereka atau memfitnah mereka

Kami mempunyai hak untuk mengalih keluar sebarang siaran yang anda buat di SalamWeb Browser jika, pada pendapat kami, siaran anda tidak mematuhi Standard Kandungan kami.

Kami berhak (tetapi tidak mempunyai kewajipan) untuk membuat saringan awal, mengkaji semula, menanda, menapis, mengubah suai, menolak atau mengalih keluar mana-mana atau semua kandungan atau perkhidmatan yang berkaitan dari SalamWeb Browser.

Kami mungkin menyediakan alat untuk menapis kandungan eksplisit atau perkhidmatan yang berkaitan. Di samping itu, terdapat perkhidmatan dan perisian yang tersedia secara komersial untuk menghadkan akses ke bahan yang mungkin anda dapati tidak menyenangkan.

Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk melindungi dan menyandarkan kandungan anda.

 

Pelanggaran Dasar Penggunaan Boleh Diterima 

Apabila kami menganggap bahawa pelanggaran dasar penggunaan boleh diterima kami telah berlaku, kami mungkin mengambil tindakan sebagaimana yang kami anggap wajar.

Kegagalan untuk mematuhi dasar penggunaan boleh diterima mengakibatkan pelanggaran bahan Terma ini, dan mungkin menyebabkan kami mengambil semua atau mana-mana tindakan berikut:

Kami mengecualikan liabiliti kami untuk semua tindakan yang mungkin kami ambil sebagai tindak balas terhadap pelanggaran dasar penggunaan boleh diterima ini. Tindakan yang kami ambil tidak terhad kepada yang dinyatakan di atas, dan kami boleh mengambil tindakan lain yang dibenarkan di bawah undang-undang dan peraturan UAE.

 

HAK YANG ANDA BERIKAN KEPADA KAMI UNTUK MENGGUNAKAN BAHAN YANG ANDA MUAT NAIK

Apabila anda membuat Sumbangan kepada SalamWeb Browser, anda memberi kami dan pengguna pelayar kami hak tidak eksklusif, serata dunia, bebas royalti untuk menggunakan dan mengedarkan kandungan tersebut.

 

TANGGUNGJAWAB KAMI UNTUK KERUGIAN ATAU KEROSAKAN YANG ANDA ALAMI

Kami tidak mengecualikan atau menghadkan dalam apa jua cara liabiliti kami kepada anda di mana ia adalah menyalahi undang-undang untuk berbuat demikian. Ini termasuk liabiliti untuk kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh kelalaian kami atau kecuaian pekerja, ejen atau subkontraktor kami dan untuk penipuan atau salah gambaran palsu.

Sila ambil perhatian bahawa kami hanya menyediakan SalamWeb Browser untuk kegunaan domestik dan persendirian. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan SalamWeb Browser untuk sebarang tujuan komersil atau perniagaan, dan kami tidak mempunyai liabiliti kepada anda untuk apa-apa kehilangan keuntungan, kerugian perniagaan, gangguan perniagaan, atau kehilangan peluang perniagaan.

Jika kandungan digital rosak yang kami telah bekalkan merosakkan peranti atau kandungan digital milik anda dan ini disebabkan oleh kegagalan kami untuk menggunakan perhatian dan kemahiran yang sewajarnya, kami sama ada akan membaiki kerosakan tersebut atau membayar pampasan kepada anda. Bagaimanapun, kami tidak akan bertanggungjawab terhadap kerosakan yang anda mungkin boleh elakkan dengan mematuhi nasihat untuk menggunakan kemas kini yang ditawarkan secara percuma kepada anda atau untuk kerosakan yang disebabkan oleh anda gagal mengikuti dengan betul arahan-arahan pemasangan atau tidak mempunyai keperluan sistem minimum yang kami syorkan.

 

BAGAIMANA KAMI MUNGKIN MENGGUNAKAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

Kami hanya akan menggunakan maklumat peribadi anda seperti yang dinyatakan dalam Notis Privasi kami.

 

KAMI TIDAK BERTANGGUNGJAWAB UNTUK VIRUS DAN ANDA TIDAK PATUT MEMBAWANYA MASUK

Kami tidak menjamin bahawa SalamWeb Browser akan selamat atau bebas daripada pepijat atau virus.

Anda bertanggungjawab untuk mengkonfigurasi teknologi maklumat, program komputer dan platform anda untuk mengakses SalamWeb Browser. Anda harus menggunakan perisian perlindungan virus anda sendiri.

Anda tidak boleh menyalahgunakan SalamWeb Browser dengan secara sedar, membawa masuk virus, trojan, cecacing, bom logik atau bahan lain yang bersifat hasad atau berbahaya secara teknologi. Anda tidak boleh cuba mendapatkan akses yang tidak dibenarkan ke SalamWeb Browser, pelayan di mana SalamWeb Browser disimpan atau mana-mana pelayan, komputer atau pangkalan data yang dihubungkan dengan SalamWeb Browser. Anda tidak boleh membuat serangan kepada SalamWeb Browser melalui serangan penafian perkhidmatan atau serangan pernafian perkhidmatan teragih. Dengan melanggar peruntukan ini, anda akan melakukan kesalahan jenayah di bawah Undang-undang Persekutuan No. (5) “Membanteras Tindakan Siber” 2012. Kami boleh melaporkan mana-mana pelanggaran sedemikian kepada pihak berkuasa penguatkuasa undang-undang yang berkaitan dan kami akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tersebut dengan mendedahkan identiti anda kepada mereka. Sekiranya berlaku pelanggaran itu, hak anda untuk menggunakan SalamWeb Browser akan dihentikan serta-merta.

 

UNDANG-UNDANG NEGARA MANA YANG DIGUNA PAKAI UNTUK SEBARANG PERCANGGAHAN?

Terma ini, isi dan pembentukannya, ditadbir oleh undang-undang Emiriah Arab Bersatu yang mana mahkamahnya mempunyai bidang kuasa tidak eksklusif terhadap sebarang percanggahan yang berkaitan dengannya.